Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα.

- Λάο Τσε