Η Quantum Future Group, Inc. είναι μια καταχωρημένη αμερικανική μη κερδοσκοπική εταιρία - 501 (c) (3) - και το Sott.net (Σημεία των Καιρών) είναι το ερευνητικό και ειδησεογραφικό έργο της QFG που περιλαμβάνει τη συλλογή, την οργάνωση και την ανάλυση ειδήσεων τα οποία φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την κίνηση των μακροκοσμικών ενεργειών στον πλανήτη. Το Sott.net προσφέρει ανεξάρτητες ειδήσεις, έρευνα και ανάλυση σε θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν το κοινό. Το Sott.net δεν δέχεται εμπορικές διαφημίσεις, και διαθέτει τις ειδήσεις και την έρευνα του δωρεάν στο κοινό και στον ευρύτερο κόσμο χωρίς να απαιτεί συνδρομή ή αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Οι ιστοσελίδες του Sott.net περιέχουν υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας, που δεν είναι πάντα εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Sott.net καθιστά αυτό το υλικό διαθέσιμο σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της αντίληψης σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομία, την επιστήμη, το κοινό δίκαιο, κτλ.

Αμερικανικός Νόμος

US Flag - Fair Use Page
Σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως έχει τροποποιηθεί, τα δικαιώματα που παρέχονται από τα πνευματικά δικαιώματα υπάγονται σε περιορισμούς από το δόγμα της Δίκαιης Χρήσης όπως έχει κωδικοποιηθεί (17 U.S. Code Section 107), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης για κριτική, σχολιασμό, ειδησεογραφική μετάδοση, διδασκαλία, πνευματική καλλιέργεια και έρευνα, από τα όποια όλα σχετίζονται με τη δίκαιη χρήση του Sott.net.

Οι παράγοντες της δίκαιης χρήσης του Τμήματος 107 υποστηρίζουν ιδιαίτερα τη δίκαιη χρήση του Sott.net, συμπεριλαμβανομένου «του σκοπού και του χαρακτήρα αυτής της χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο η εν λόγω χρήση είναι εμπορικής φύσεως [στην περίπτωση μας, όχι] ή γίνεται μη κερδοσκοπικά για σκοπούς εκπαίδευσης» [στην περίπτωση μας, ναι]. Η φύση του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας και η ποσότητα και η ουσία που χρησιμοποιείται σε σχέση με ολόκληρο το προαναφερόμενο έργο, και «το αποτέλεσμα της χρήσης σε σχέση με την δυνητικότητα αγοράς, ή αξίας, του προστατευόμενου έργου» [δεν υπάρχουν αποτελέσματα αφού το Sott.net ούτε πουλά το εν λόγω έργο ούτε το αναπαράγει σε οποιαδήποτε χειροπιαστή μορφή ή άλλο μέσο από το οποίο μπορεί είτε να πωληθεί από άλλους, ή να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απαίτηση τελικού χρήστη, εάν υπάρχει, για τέτοιου είδους περιεχόμενο.]

Νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης

EU Flag - Fair Use Page
Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρίες που λειτουργούν στην Ευρώπη θα υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ αντί των αμερικανικών δικαστικών αποφάσεων υπό τους νέους κανονισμούς.
Όσον αφορά τη χρήση υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/29/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών των πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, προσφέρει στο άρθρο του 5 ένα εξαντλητικό κατάλογο εξαιρέσεων που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη.

Μέσα σε αυτό τον κατάλογο, οι εξαιρέσεις που επικαλείται πρέπει να καλύπτουν την αναπαραγωγή και την με το κοινό επικοινωνία (αφού η έκδοση στο διαδίκτυο υποδηλώνει τις δυο αυτές πράξεις). Γενικά, οι εξαιρέσεις θα βασίζονται στο σκοπό της πρόθεσης για χρήση. Παραδείγματος χάριν, η Οδηγία προσφέρει εξαίρεση στο αποκλειστικό δικαίωμα αναπαραγωγής και επικοινωνίας με το κοινό όταν αυτή γίνεται με αυτοσκοπό το διδασκαλικό παράδειγμα ή την επιστημονική έρευνα, εφ' όσον η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, ενδείκνυται, εκτός κι αν αυτό καταστεί αδύνατο και στο βαθμό που δικαιολογείται από τον μη εμπορικό σκοπό για να επιτευχτεί.

Μια άλλη εξαίρεση είναι «η αναπαραγωγή από τον τύπο, επικοινωνία με το κοινό ή η διάθεση δημοσιευμένων άρθρων στα τρέχων οικονομικά, πολιτικά ή θρησκευτικά θέματα ή υλικό μετάδοσης ή άλλο θέμα του ίδιου χαρακτήρα, σε περιπτώσεις όπου τέτοια χρήση δεν απαγορεύεται ξεκάθαρα, εφ' όσον η πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, ενδείκνυται, εκτός κι αν αυτό διαπιστωθεί αδύνατο».

Όλες οι εξαιρέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το τεστ των τριών σταδίων, το οποίο υποδηλώνει ότι οι εξαιρέσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (1) οι οποίες δεν έρχονται σε σύγκρουση με συνήθη εκμετάλλευση του έργου ή άλλου θέματος (2) και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου (3).

Χρήση Υλικού Πνευματικής Ιδιοκτησίας από Τρίτους

Εάν επιθυμείται να χρησιμοποιήσετε υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Sott.net για σκοπούς που υπερβαίνουν τη «Δίκαιη Χρήση» όπως υπογραμμίζεται πιο πάνω, θα πρέπει να λάβετε τη συναίνεση του αρχικού κατόχου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η απουσία επακριβών πληροφοριών πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε εικόνα ή άλλο περιεχόμενο στο Sott.net δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το εν λόγω υλικό είναι πρωτότυπο περιεχόμενο από το Sott.net, αφού συχνά το περιεχόμενο που αναπαράγουμε από άλλες πηγές είτε δεν περιέχει τις πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε η απόδοση είναι εσφαλμένη.

Αυθεντικό περιεχόμενο από το Sott.net ή προερχόμενο από το Sott.net (π.χ. e-mail που αποστέλλονται από το Sott.net) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Sott.net/QFG, Inc. Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να αναδιανείμετε το εν λόγω περιεχόμενο υπό την προϋπόθεση ότι:

η χρήση αυτή δεν είναι για εμπορικούς σκοπούς
τέτοια χρήση υπάγεται υπό τους όρους της Δίκαιης Χρήσης όπως ορίζεται παραπάνω
αναφέρετε το Sott.net ως την πηγή αυτού του περιεχομένου και παρέχετε ένα ενεργό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα προέλευσης στον ιστότοπο μας όποτε είναι εφικτό, ή αλλιώς, ένα ενεργό σύνδεσμο που να μεταφέρει στην αρχική μας ιστοσελίδα (http://www.sott.net).

Παράπονα Σχετικά με Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Παράπονα σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να σταλούν στο νομικό μας σύμβουλο:
Cooper, White & Cooper LLP
Attn: Walter W. Hansell
201 California Street, 17th Floor
San Francisco, CA 94111
USA